FC SLAVIA

Karlovy Vary

Historie

Nejcennějším a nejstarším historickým artefaktem, který klub vlastní, je ručně psaný zápis první ustavující valné hromady ze dne 2. července 1928. Klub vznikl ve večerních hodinách, a jako u tisíce dalších, rozhodnuto o tom bylo v restauraci. O historii fotbalového klubu FC Slavia Karlovy Vary toho prakticky mnoho napsáno nebylo, a plně si to uvědomujeme. Klub s tak velkou tradicí si zaslouží nejen obsáhlou publikaci o své historii, která by mapovala téměř sto let od jeho vzniku, ale také například expozici, kde by si návštěvníci stadionu mohli prohlédnout nejen ty současné exponáty, ale i ty předválečné. V současné době se připravuje projekt, se kterým bude naše velká slávistická rodina postupně seznamována.
Tento zápis je doslovně přepsán bez jakýchkoliv úprav

Zápis

Z valné hromady konané dne 2. července 1928 v místnostech nádražní restaurace I. třídy. Schůzi zahájil techn. vrch. rada ing. Klepetář v 20.35 hod. več. Uvítav přítomné zmínil se o prvé naší informační schůzce, kde se nás sešlo asi 30, kdo všecko za námi stojí, a provolává čest a slávu mládeži která se v tak hojném počtu zúčastnila schůze. Též hlásí přítomným, že již zajistil hřiště což jest pro fotbal nejhlavnější věcí u K.F.K, které nám klub zapůjčí a jak nám jde loálně vstříc. Na to žádá přítomné by jsi zvolili pro dnešní valnou hromadu předsedu.

Zvolen nejstarší člen vrchní oficiál Melzer. Pan Melzer poděkovav ujal se své funkce a přikročuje k programu. Jako bod první jsou volby. Pan předsedají Melzr se táže máme-li voliti lístky neb aklamací. Usneseno voliti aklamací.

Navrženi a zvoleni byli

Předsedou: tech. Vrchní rada p. ing. Otto Klepetář, K.Vary 83

Prvním místopředsedou: restauratér p. Frant. Kavka, K.Vary 83

Druhým místopředsedou: předn. pošt. úřadu p. Alois Nesvadba, Rybáře

Pokladníkem: p. Fiala Josef, K.Vary

Jednatelem: pošt. Tajemník p. Zajíček Vojtěch, Rybáře

Správce hřiště: vrchní oficiál p. Melzer Gustav, K.Vary

Zapisovatelem: žel.zřízenec p. Uhlík Josef, K.Vary

Společenským referentem:p. Herejt Rudolf

Do výboru:

p. Rybář Jaroslav pošta Dvory, p. Vaněček restauratér, p. Čech Josefžel. Zřízenec, p. Zatloukal Frant.

Náhradnící:

p. Vyšín Ladislav, p. Šec Frant. a pan Pusar Boleslav

všichni zvolené funkce přijali.

Po zvolení funkcionářů ujal se svého místa p. ing. Klepetář Otto předn.odb. promluviv ku členstvu krásnou řeč, zejména jak se má každý uvědomělí čech na této horké půdě chovati a co jest jeho povinností.

Jméno klubu: usneseno by náš klub nosil jméno „S.K. Slavia“

Barvy: p. Zajíček navrhuje by se opatřili dresi červenobílé pruhované svetry a modré kalhoty. Pan Herit dává návrh by volba odznaků byla provedena a odhlasována ve schůzi výborové, návrh ten přijat.

Jednání o členství: Dle stanov které byli přečteny platí členstvo: člen zakládající 200 Kč a může je složiti ve 4 měs. splátkách, přispívající Kč 5 měs. a činní Kč 3 měs.

Zápisné: přípravné komité navrhlo Kč 2 což bylo přítomnými jednohlasně přijato

Volné návrhy:

Pan Zajíček dává návrh by do klubu byli vzati dorostenci. Pan předseda ing. Klepetář se k návrhu tomuto přiklání ale předem sám vyjedná můželi mládež v našem klubu působiti. Jisto je, že členem může býti každý kdo dovršil 16 roků ale hráti, representovati klub může až dovrší 18. rok. Pan předseda přislibuje, že věc tu vyřídí a bude tomu velice nakloněn by dorost jsme mohli v našem klubu založit.

Treining: v úterý a pátek kde nám bylo zdejším klubem K.F.K. propůjčeno hřiště.

Za příčinou ulehčení práce pokladníkovi dává p. Melzer návrh by byly zavedeny známky a výběrčí pro každý odbor.

Pan Hereit dává návrh by se zařídil veškerý sport o který bude zájem a co bude zajímati hlavně dorost.

Pan Zajíček Vojt. přečetl navržené stanovy S.K. Slavie K.Vary, které byly schváleny až na bod v pádu rozejití se klubu. Rozešel-li by se klub dá se jeho jmění do úschovy severozápadočeské župě v Mostě která by majetek ten u sebe podržela. Kdyby snad se neustanovil do 10. let nový klub který by se řídil dle stanov S.K. Slavie K.V. připadne majetek ten některé české instituci v Karl. Varech jako okresní péči o mládež nebo skautům.

Pan Seč uznav práci připravného komité děkuje mu jménem všech členů a provolává sláva. Pan předs. ing. Klepetář děkuje za uznání.

Pan Žák dává návrh když byly zvoleni všichni funkcionáři by byl zvolen též trenér, navržen byl prozatímně p. Čech, který funkci tu přijal.

Jelikož žádný další volný návrh podán nebyl děkuje p. předseda všem členům kteří se tak v hojném počtu dostavili a provolává Zdar.

Uhlík Josef

t.č. zapisovatel